Logopedas

Logopedė  Daiva Volungevičienė
Vyr. logopedė  Ligita Sungailienė

Logopedės veikla:

 • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus bei juos šalina.
 • Bendradarbiaudama su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, VPPT specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
 • Sudaro mokinių kalbos ugdymo programas bei jas taiko.
 • Konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 • Rengia ir naudoja mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų lavinimui.
 • Taiko savo darbe logopedijos naujoves.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje, kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo , specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūri į specialiųjų poreikių mokinius.

 

Specialiosios pedagogės veikla:

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems intelekto, mokymosi, elgesio ir emocijų, įvairiapusių raidos, klausos, regos, judesio ir padėties, neurologinių sutrikimų bei kompleksinių sutrikimų ar negalių.
 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
 • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ir individualizuoti Bendrąsias programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
 • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje, kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
 • Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

 

Darbo laikas:

Savaitės diena Kontaktinės valandos Pietų pertrauka Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 8.55 -16.05 11.30 -12.00
Antradienis 10.00 -16.05 11.30 -12.00 8.00-10.00
Trečiadienis 8.55 -16.05 11.35 -12.05 16.05-16.35
Ketvirtadienis 11.05 – 15.15 11.35 -12.05 8.00-11.00
Penktadienis 10.00 – 14.25 11.40-12.10 9.00 – 10.00
14.25 – 15.25

 

Kontaktinė informacija
 • Žėručio g. 15, Vilnius
 • (8 5) 244 5413
 • rastine@zerucio.vilnius.lm.lt