Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai
bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui
specialistais,  mokyklos vaiko gerovės komisija.

 

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla:

 • vykdo mokinių sveikatos būklės stebėseną;
 • ugdo mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;
 • vykdo visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją Mokykloje;
 • organizuoja mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai
  reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje;
 • saugios ir sveikos, higienos normų reikalavimus atitinkančios ugdymo aplinkos kūrimas,
  mokinių asmens higienos tikrinimas;
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra. (Prižiūri mokinių maitinimo organizavimo
  atitiktį Maitinimo organizavimo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos
  aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11
  d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo
  ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“,
  nustatytiems reikalavimams. Konsultuoja maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus,
  atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais;
 • pirmosios pagalbos teikimas pavojingų būklių, traumų, apsinuodijimų ir nelaimingų
  atsitikimų atvejais.

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Darbo laikas:
Pirmadienis                          7:45 – 15:45
Antradienis                           7:45 – 15:45
Trečiadienis                          7:45 – 11:45
Ketvirtadienis                       –
Penktadienis                         –
Pietų pertrauka                    12:00 –12:30

Kilus klausimams su visuomenės sveikatos specialiste galite susisiekti per www.manodienynas.lt
rašydami žinutę arba skambinti telefonu +370 69091927.

Kontaktinė informacija
 • Žėručio g. 15, Vilnius
 • (8 5) 244 5413
 • rastine@zerucio.vilnius.lm.lt